Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

แบบฟอร์ม


ติดต่อ

โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา

"227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

: 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นเลิศทางวิชาการ  ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

รักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีของตน มีศักยภาพสร้างสรรค์และเป็นพลโลกที่ดี

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  

    ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

3. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน

4. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

6. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม

7. จัดแหล่งการเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

8. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ

9. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและการพัฒนาสังคมส่วนรวม

 

เป้าหมาย

1. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ 

    ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

2. มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบบริหารแบบองค์รวม ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

    ระบบงบประมาณแบบระยะปานกลาง  ระบบควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา   และได้รับรางวัล TQA ภายใน 3 ปี

3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา  สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

    ในพระบรมราชูปถัมภ์   มูลนิธิเตรียมอุดมศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน

4. มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แบบสหศึกษา เพื่อมุ่งเตรียมนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

    โดยคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ และดำเนินงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 

     และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ตามความชอบ

     ความรู้และความสามารถของตน

5. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน

    ใช้ทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge ) การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended Essay)  กระบวนการสร้างสรรค์ (Creativity)

     กิจกรรม (Activity)  การรับใช้ ส่วนรวม(Service)  โลกศึกษา (Global Education)    เป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนการสอน

6. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความรู้เป็นสากล มีสติปัญญา มีศักยภาพสร้างสรรค์

    สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทสอย่างน้อย 1 ภาษา  

    มีทักษะการทำงานและการบริหารจัดการ  และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7. มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

8. มีการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการแข่งขันในระดับสากล

9. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบแข่งขันชิงทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 

    และการแข่งขันด้านต่างๆในประเทศ

10. มีการจัดจ้างบุคลากรเจ้าของ เพื่อสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน  ญี่ปุ่น จีน และสเปน และจัดจ้างบุคลากรอื่นตามความจำเป็น

11. นักเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

      เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีบุคลิกภาพดี  มีความเป็นประชาธิปไตย

12. นักเรียนรักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีของตน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติและสังคมโลก 

      และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

13. นักเรียนเป็นผู้ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ แต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาส  มีบุคลิกภาพดี  มีความมั่นใจในตนเอง 

       มีจิตสำนึกความเป็นไทย เข้าใจภูมิปัญญาไทย ทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ ด้านภาษา  นาฏศิลป์  ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณี

       รู้จักประสมประสานความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  เป็นพลโลก (World  Citizen) ที่มีคุณค่า

14. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์

      มีความเข้าใจ และภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุข  โดยการออกกำลังกาย   เล่นกีฬา เล่นดนตรี นาฎศิลป์  การตรวจสุขภาพ 

      การใช้มาตรการสุขบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม 

15. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ และจริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน  ด้วยการอบรม สัมมนานิเทศ ศึกษาต่อ  ทัศนศึกษาดูงาน

      ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกย่องบุคลากร ที่ปฏิบัติงานดี  มีจรรยาบรรณ  และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

16.  มีอาคาร สถานที่ แหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย

       มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

17. มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ  บุคลากรสามารถผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน

      ใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ และมีระบบการบำรุงรักษา การใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

18. ให้ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม

19.  ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่ายเตรียมฯ โรงเรียนน้องและโรงเรียน

      ที่ขอความอนุเคราะห์  และบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลตามความ เหมาะสม  ต้อนรับให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน

      และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป

4528 Views